مشروح خبر یا مطلب:

تمامی دانشجویان ارشد (ترم ششم 1-96-95)

تمامی دانشجویان ارشد (ترم ششم 1-96-95)


با عنایت به اختتام ترم پنجم تحصیلی آغاز ترم ششم و بر اساس بخشنامه شماره 236057 / پ / 122 مورخ 11 / 11 / 1395 خواهشمند است جهت تعیین وضعیت ترم آینده تا تاریخ 20 آذر ماه 97 و ارائه فرم تمدید سنوات به اداره آموزش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید (عواقب ناشی از عدم ثبت نام بر عهده دانشجو می‌باشد)

اداره تحصیلات تکمیلی

آدرس کوتاه :