مشروح خبر یا مطلب:

تاثیر سایت های مقایسه قیمت بر تعویض برند

تاثیر سایت های مقایسه قیمت بر تعویض برند


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 تاثیر سایت های مقایسه قیمت بر تعویض برند

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  ندا  فریدونی زاده
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشناسی ارشد -  مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک
 استاد راهنمای اول  آقای دکتر محسن نظری
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  آقای دکتر طهمورث حسنقلی پور
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  آقای دکتر انصاری
 استاد داور دوم  آقای دکتر عربلو
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  یکشنبه 1397/11/14 ساعت 17    $time.getdata()
 مکان  اتاق 420 ساختمان امام رضا
آدرس کوتاه :