مشروح خبر یا مطلب:

بررسی تاثیر دارایی‌های نامشهود بر عملکرد سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران

بررسی تاثیر دارایی‌های نامشهود بر عملکرد سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران


دانشجو  سعیده لعلی  کارشناسی ارشد  -  علم اطلاعات و دانش‌شناسی
اساتید راهنما  دکتر مریم ناخدا      
اساتید مشاور  دکتر محمدرضا اسمعیلی گیوی      
اساتید داور  دکتر مریم صراف‌زاده  دکتر عباس نرگسیان    
زمان و مکان  دوشنبه 1397/11/15  ساعت ساعت 8:45  ساختمان امام رضا - کلاس 301
چکیده
آدرس کوتاه :