مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

انتصاب آقای دکتر امیری در هیأت ممیزه دانشگاه تهران

استاد گرامی جناب آقای دکتر مجتبی امیری

انتخاب شایسته شما را  در هیات ممیزه، دانشگاه تهران صمیمانه تبریک عرض می نمائیم.

روابط عمومی