مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

اعلام روزهای دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در پایان ترم جاری

روزهای دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در پایان ترم جاری به شرح زیر اعلام می‌شود.

 

ردیف

تاریخ

روز

عنوان

۱

۲۳/‏۰۶/‏۹۸

شنبه

گروه‌های حسابداری و مدیریت مالی

۲

۲۴/‏۰۶/‏۹۸

یکشنبه

گروه‌های مدیریت دولتی و مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی

۳

۲۵/‏۰۶/‏۹۸

دوشنبه

گرو‌ه‌های مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی

۴

۲۶/‏۰۶/‏۹۸

سه شنبه

گروه‌های مدیریت منابع انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت بازرگانی

۵

۲۷/‏۰۶/‏۹۸

چهارشنبه

گروه‌های علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی و مدیریت صنعتی

۶

۳۰/‏۰۶/‏۹۸

شنبه

گروه‌های مدیریت صنعتی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی

۷

۳۱/‏۰۶/‏۹۸

یکشنبه

گروه‌های مدیریت مالی و حسابداری

 

معاونت آموزشی دانشکده