مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

اعطای بورس تحصیلی به شش نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد