مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

اطلاعیه ورزشی دانشکده به مناسبت شروع ترم تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸