اطلاعیه ثبت نام ترم اول سال 97 - برنامه درسی گروهها- برنامه امتحانات و ... (مقطع کارشناسی)

اطلاعیه ثبت نام ترم اول سال 97 - برنامه درسی گروهها- برنامه امتحانات و ... (مقطع کارشناسی)


اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 97-98


ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼﺳﻬﺎ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 98-97 اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

دراﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ، اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه را در اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ واﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:


1-ﺛﺒﺖ ﻧﺎم درﻫﺮروزﺻﺮﻓﺎ" ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﺮﮐﺰ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ، ﻟﺬا از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد درزﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 

2-داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮدرا ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ودرﺻﻮرت اﻃﻤﯿﻨﺎن ازﻧﯿﺎزﺑﻪ  ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﺣﺬف واﺿﺎﻓﻪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 

3-ﻫﺮداﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻨﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم (ﺳﻨﻮات ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز واﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ)ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺠﺎز را ﺑﺸﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز وﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ واﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 

4-اﺧﺬ ﺑﯿﺶ از 20واﺣﺪ ﺻﺮﻓﺎ" ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درزﻣﺎن ﺣﺬف واﺿﺎﻓﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 

5-ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درزﻣﺎن ﺣﺬف واﺿﺎﻓﻪ ﺻﺮﻓﺎ"اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دو درس وﺟﻮد دارد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ دﻗﺖ وﻣﻼﺣﻈﻪ ودرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 

6- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ وورودﯾﻬﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻼﺳﯽ واﻣﺘﺤﺎﻧﯽ دروس ﺑﺮﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

7-زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ازروز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺗﺎرﯾﺦ 1397/06/03 ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1397/06/10 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 

8- ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻼﺳﻬﺎی درﺳﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 98-97 از روز ﺷﻨﺒﻪ 31/06/1397 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر وﻏﯿﺎب ﮐﻼﺳﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ : رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﻋﺪم اﺧﺬ دروس ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ وﮐﻨﺘﺮل ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف دروس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


ﺿﻤﻨﺎ"ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آدرس www.ut.ac.ir ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

اداره آﻣﻮزش (کارشناسی)

******************

لینک دانلود


اخبار آموزشی و پژوهشی

مقاله برگزیده مهرماه 1398 دانشکده مدیریت
مقاله برگزیده مهرماه 1398 دانشکده مدیریت
نویسندگان: دکتر عموزاد - دکتر جعفر نژاد- دانشجویان علی رضایار و زنوناس تورسکیس (از لیتوانی)
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناس ارشد
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناس ارشد
آگهی و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399
منابع آزمون امتحان جامع دکترا (۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸)
منابع آزمون امتحان جامع دکترا (۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸)
جدید: مدیریت صنعتی - علم اطلاعات و دانش‌شناسی - مدیریت فناوری اطلاعات
فراخوان جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشگاه
فراخوان جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشگاه

اخبار عمومی

دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی MATHSCINET برقرار شد
دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی MATHSCINET برقرار شد
بر اساس اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده ....
مهم: سایت رایانه دانشجویی
مهم: سایت رایانه دانشجویی
در پی سؤالات مکرر دانشجویان درباره سایت رایانه ساختمان الغدیر ....
بهره مندی از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
بهره مندی از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
به اطلاع دانشجویان گرامی در کلیه مقاطع تحصیلی می‌رساند ....
انتصاب آقای دکتر امیری در هیأت ممیزه دانشگاه تهران
انتصاب آقای دکتر امیری در هیأت ممیزه دانشگاه تهران
اطلاعیه ورزشی دانشکده به مناسبت شروع ترم تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
اطلاعیه ورزشی دانشکده به مناسبت شروع ترم تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸