مشروح خبر یا مطلب:

اسفیدانی- محمدرحیم

اسفیدانی- محمدرحیم


{name=name, data=محمد رحیم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  اسفیدانی
 نام:  محمد رحیم
 سمت:  مسؤول اداره امور پژوهشی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117779
 ایمیل:  esfidani@ut.ac.ir
 اتاق:  اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 43

لینک دسترسی به رزومه استاد

آدرس کوتاه :