مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- MBA: خوشه‌بندی اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت با روش خوشه‌بندی توافقی

ارشد- MBA: خوشه‌بندی اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت با روش خوشه‌بندی توافقی


دانشجو  محسن برزگر  کارشناسی ارشد  -  MBA - بازاریابی
اساتید راهنما  دکتر مسعود کیماسی      
اساتید مشاور  دکتر نسترن حاجی حیدری      
اساتید داور  دکتر منصور مؤمنی  دکتر امیر خانلری    
زمان و مکان  سه شنبه 1397/11/23  ساعت 16:30  ساختمان امام رضا- 401
چکیده
آدرس کوتاه :