مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- MBA: تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و نیت ترک سازمان در صنعت بانکداری

ارشد- MBA: تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و نیت ترک سازمان در صنعت بانکداری


عنوان رساله/پایان نامه

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و نیت ترک سازمان در صنعت بانکداری

نام دانشجو

سید آرین محبوبی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

ام بی ای - بازاریابی

استاد راهنمای اول

دکتر مهرداد استیری

استاد مشاور اول

دکتر منوچهر انصاری

استاد داور اول

دکتر محمد علی شاه حسینی

استاد داور دوم

دکتر مرجان فیاضی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

7/12/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

17

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا-اتاق 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها باعث افزایش تعهد کارکنان در سطح سازمان‌ها می‌شود. ترک خدمت یکی از پدیده‌های مهم در مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌هایی که بتوانند عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را شناسایی کنند می‌توانند قبل از ترک سازمان توسط کارکنان، روش‌های موثری را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی به کار گیرند. قصد ترک شغل یک نتیجه نامطلوب برای سازمان است، اما درک و پیش‌بینی آن در جهت به حداقل رساندن تاثیر منفی بر اثربخشی سازمان اهمیت دارد. پژوهش حاضر به تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی و بازاریابی داخلی بر تعهدسازمانی و نیت ترک سازمان در صنعت بانکداری پرداخته است. در این راستا، یک بانک خصوصی به‌عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید که با مشارکت 287 نفر در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش‌نامه جهت جمع‌آوری داده‌ها انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS22 و SMART PLS3 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد بازاریابی داخلی با ابعاد پنج گانه ادراک شده از سوی کارکنان(سیستم‌های رفاهی، آموزش، ارتباطات، پاداش و حمایت مدیریت) به ‌طور مثبت با تعهد سازمانی آنها ارتباط دارد. مسئولیت اجتماعی شرکتی با ابعاد چهارگانه ادراک شده از سوی کارکنان (مسئولیت‌های اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و بشردوستانه) به ‌طور مثبت با تعهد سازمانی آنها ارتباط دارد. تعهدسازمانی کارکنان نیز با نیت ترک سازمان مرتبط است و اثر منفی بر آن دارد.

 

 

آدرس کوتاه :