مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: نوع شناسی روابط شرکتی ( B2B ) خریداران و تامین کنندگان در زنجیره تامین: فراترکیب

ارشد: نوع شناسی روابط شرکتی ( B2B ) خریداران و تامین کنندگان در زنجیره تامین: فراترکیب


عنوان رساله/پایان نامه

نوع شناسی روابط شرکتی ( B2B ) خریداران و تامین کنندگان در زنجیره تامین: فراترکیب

نام دانشجو

حسین مالکی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

استاد راهنمای اول

هاشم آقازاده

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

محمدرحیم اسفیدانی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

محسن نظری

استاد داور دوم

احمد جعفرنژاد چقوشی

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

16/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

11:00

مکان (ساختمان و کلاس)

اتاق 301 ساختمان امام رضا

چکیده رساله/پایان‌نامه

روابط خریدار و تامین کننده، همواره در تحقیقات مرتبط با بازاریابی صنعتی به عنوان یک موضوع چالش برانگیز مورد بحث قرار می گیرد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل دخیل در روابط خریداران و تامین کنندگان به منظور ارائه مدل ها و چارچوب های نوع شناسی روابط آن ها می باشد. در این پژوهش با رویکرد فراترکیب کیفی و با استفاده از الگوی هفت مرحله ای ساندوسکی و بارسو، مقالات مرتبط با روابط خریدار و تامین کننده، ترکیب و تحلیل شد. مقالات با کلیدواژگان تحقیق و با استفاده از معیار های ورودی و خروجی و همچنین برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی، انتخاب و ارزیابی شدند. بر روی 187 مقاله منتخب،کدگذاری موقت و کدگذاری بدوی صورت گرفت تا قالب و ابعاد ابتدایی مدل ها بر اساس جذابیت و اهمیت مفاهیم، به دست آید. سپس کدگذاری های دور اول و دور دوم بر اساس این قالب ها و ابعاد به وسیله نرم افزار مکس کیو دی 2019 انجام شد تا به1687 کد و 42 مفهوم کلی دست یابیم. با استفاده از نظرات دو ارزیاب متخصص، روایی مدل های ارائه شده در تحقیق تایید شد، همچنین پایایی روش فراترکیب پژوهش، با استفاده از ضریب کاپای کوهن، نشان دهنده توافق عالی میان ارزیابان بود. یافته های تحقیق در سه مدل مختلف، مدل چارچوب بندی کیفیت رابطه، مدل ماتریس دو وجهی سرمایه گذاری خاص و فرصت طلبی و همچنین مدل توسعه رابطه خریدار و تامین کننده، ارائه گردید. در مدل چارچوب بندی کیفیت رابطه، ابعاد اصلی آن یعنی، اعتماد، تعهد، رضایت، همکاری، انطباق و مدیریت دانش به عنوان مقوله اصلی در نظر گرفته شد و عوامل تاثیر گذار بر آن و خروجی های کیفیت رابطه بحث گردید. در مدل ماتریس دو وجهی، بر دو جنبه تاریک و روشن روابط خریدار و تامین کننده یعنی، سرمایه گذاری خاص و فرصت طلبی تمرکز گردید و در مدل توسعه رابطه، به بلوغ و رشد رابطه خریدار و تامین کننده پرداخته شد. نتایج کاربردی تحقیق نشان می دهد که خریدار و تامین کننده قبل از شروع رابطه می بایست به ارزیابی دقیق شریک بالقوه خود بپردازند و بعد از شکل گیری رابطه، به دنبال ارتقای کیفیت رابطه باشند تا بتوانند به منافع آن از جمله، مزیت رقابتی، افزایش سودآوری، کاهش هزینه ها و افزایش نوآوری دست یابند. همچنین خریدار و تامین کننده، همواره باید در نظر داشته باشند که در کدام مرحله از روابط خود هستند، زیرا در هر مرحله عوامل منحصر به فردی برای شریک اهمیت دارد. در نهایت طرفین رابطه می بایست در تلاش باشند تا بتوانند با سرمایه گذاری متقابل در رابطه و همچنین کنترل فرصت طلبی شریک، رابطه ای با کیفیت ایجاد کنند.

 

آدرس کوتاه :