مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- منابع انسانی: شناسایی عوامل تسهیل کننده جذب نیروهای داوطلب (مطالعه موردی: بنیاد حامیان دانشگاه تهران)

ارشد- منابع انسانی: شناسایی عوامل تسهیل کننده جذب نیروهای داوطلب (مطالعه موردی: بنیاد حامیان دانشگاه تهران)


عنوان رساله/پایان نامه

شناسایی عوامل تسهیل کننده جذب نیروهای داوطلب (مطالعه موردی: بنیاد حامیان دانشگاه تهران)

نام دانشجو

سبحان لطف آبادی بیدگلی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت منابع انسانی

استاد راهنمای اول

سرکار خانم دکتر فیاضی

استاد مشاور اول

جناب آقای دکتر استیری

استاد داور اول

سرکار خانم دکتر امین

استاد داور دوم

جناب آقای دکتر نرگسیان

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

30/11/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

15.30

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 28 ساختمان جنوبی

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و و مهمترین سرمایه هر سازمان و ایجادکننده قابلیت های انسانی هر سازمانی است. حضور نیروهای داوطلب در بنیاد مساله ای است که با فلسفه وجودی و رسالت های بنیاد پیوند خورده است. ایت پژوهش برای جذب نیروهای داوطلب در بنیاد عوامل تسهیل کننده جذب را در سه دسته اصلی که شامل عوامل سازمانی، رفتاری و محیطی می شوند تقسیم کرده است. تحقیق انجام شده کیفی است و از نظر ماهیت اکتشافی، از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین استراتژی حاکم بر این پژوهش مطالعه موردی است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 18 نفر از نیروهای داوطلب مخاطب بنیاد که با بنیاد به صورت مداوم همکاری داشته اند مصاحبه ساختار یافته انجام گرفت و با استفاده از تحلیل تم که از روش های کیفی می باشد 3 تم اصلی و 13 تم فرعی شناسایی شد.

 

آدرس کوتاه :