مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- مدیریت منابع انسانی: بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت رویه ای و امنیت روانی در رابطه رسالت شغلی با قصد ترک خدمت

ارشد- مدیریت منابع انسانی: بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت رویه ای و امنیت روانی در رابطه رسالت شغلی با قصد ترک خدمت


دانشجو  مجید زهدی  کارشناسی ارشد  -  مدیریت منابع انسانی
اساتید راهنما  سرکار خانم دکتر فرشته امین      
اساتید مشاور  جناب آقای دکتر عباس نرگسیان      
اساتید داور  جناب آقای دکتر مهرداد استیری  سرکار خانم دکتر غزاله طاهری عطار    
زمان و مکان  سه شنبه 1397/11/16  ساعت 14:45  ساختمان امام رضا (ع) کلاس 301
چکیده

مفهوم رسالت شغلی سازه جدیدی است که اهمیتی ویژه ای در تحقیقات مرتبط با کار و مسیر شغلی یافته است. این سازه با بسیاری از پیامدهای مثبت کاری به طور مستقیم و پیامدهای منفی کاری به طور معکوس مرتبط است. در این تحقیق رابطه رسالت شغلی و قصد ترک خدمت مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین نقش دو متغیر سازمانی (عدالت رویه­ای و امنیت روانی) به عنوان تعدیلگر رابطه مذکور بررسی شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق را کلیه کارکنان شاغل در شرکت صنایع پتروشیمی خارگ تشکیل می دهند. با توجه به تعداد کارکنان این شرکت (1050 نفر) و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه مورد نیاز، 282 نفر محاسبه شد. پس از جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه، برای تحلیل آماری نرم­افزارهای SPSS، LISREL و Smart PLS مورد استفاده قرار گرفتند. در پایان با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که رسالت شغلی به طور منفی با قصد ترک خدمت مرتبط است اما نقش تعدیلگری عدالت رویه­ای و امنیت روانی در رابطه رسالت و قصد ترک خدمت از نظر آماری تایید نشد.

آدرس کوتاه :