مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- علم اطلاعات: شناسایی معیارهای مناسب بازیابی اطلاعات عکس‌های دیجیتالی از دیدگاه عکاسان حرفه‌ای

ارشد- علم اطلاعات: شناسایی معیارهای مناسب بازیابی اطلاعات عکس‌های دیجیتالی از دیدگاه عکاسان حرفه‌ای


دانشجو  مینا سرباز  کارشناسی ارشد  -  علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات آرشیوی
اساتید راهنما  دکتر سپیده فهیمی فر      
اساتید مشاور  دکتر نادر نقشینه      
اساتید داور  دکتر محمد خندان  دکتر امیررضا اصنافی    
زمان و مکان  چهارشنبه- 1397/11/24  ساعت 14  ساختمان امام رضا کلاس 301
چکیده

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر رویکرد، از نوع تحقیقات توصیفی و آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید متخصص در حوزه عکس و عکاسان می‌باشد. این افراد، از میان عکاسان مشغول در دفاتر مجلات و روزنامه‌ها انتخاب شدند. ابتدا به مطالعه کتابخانه‌ای به منظور استخراج معیارهای موجود در پژوهش‌های انجام شده و نرم‌افزارهای بازیابی عکس پرداخته و در مرحله بعد به ارزیابی تمامی نرم‌افزارهایی که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفتند پرداخته شد. در مرحله سوم از پژوهش از روش پیمایش و ابزار مصاحبه به منظور آگاهی از معیارهای مناسب و ضروری بازیابی اطلاعات عکس‌های دیجیتالی استفاده شد. معیارهای به دست آمده تحت پرسشنامه درآمدند و درنهایت به منظور تعیین نهایی معیارهای مناسب و ضروری و ارائه الگوی پیشنهادی برای تدوین نرم‌افزارهای بازیابی اطلاعات عکس‌های دیجیتالی، نتایج حاصل از پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.

 

آدرس کوتاه :