مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی ادراک از سیستم "پرداخت مبتنی بر عملکرد" بر التزام شغلی، فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهان

ارشد: بررسی ادراک از سیستم "پرداخت مبتنی بر عملکرد" بر التزام شغلی، فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهان


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی ادراک از سیستم "پرداخت مبتنی بر عملکرد" بر التزام شغلی، فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهان

نام دانشجو

ایمان کرباسی زاده اصفهانی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت منابع انسانی-استراتژیک

استاد راهنمای اول

دکتر مهرداد استیری

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر مرجان فیاضی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر سیدرضا سیدجوادین

استاد داور دوم

دکتر طهمورث حسنقلی پور

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

24/06/98

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

10

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا کلاس 401

چکیده رساله/پایان‌نامه

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان ادراک از پرداخت مبتنی بر عملکرد و فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی پرستاران با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی التزام شغلی در بیمارستان الزهرای اصفهان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی دسته بندی می شود، همچنین روش تحقیق کمی می باشد. جامعه ی آماری پرستاران بیمارستان الزهرا در اصفهان می باشند که تعداد آنها 950 نفر می باشد. در این راستا، پس از محاسبه ی حجم نمونه مناسب به کمک فرمول کوکران و انتخاب تصادفی پرسشنامه استاندارد برای اطمینان بیشتر بین 330 نفر از پرستاران توزیع شد. در پژوهش حاضر از پرسشنامه ی استاندارد ادراک از پرداخت مبتنی بر عملکرد ساموئل گاتر(2015)، پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (1988)، پرسشنامه استاندارد التزام شغلی شافلی(2009) و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلچ(1986) برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شده است که طبیعتا روایی و پایایی آن مورد تأیید اساتید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ی ادراک از پرداخت مبتنی بر عملکرد 797/0، پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 705/0، پایایی پرسشنامه التزام شغلی 892/0 و پایایی پرسشنامه ی فرسودگی شغلی 878/0محاسبه گردید. نتایج توصیفی و استنباطی به دست آمده از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار‌smart PLS  می‌باشد. یافته های پژوهش تاثیر التزام شغلی روی بهزیستی روانشناختی و نیز تاثیر التزام شغلی روی فرسودگی شغلی را تایید می کند اما نقش ادراک از سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد روی التزام شغلی و فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی تایید نگردید.

 

آدرس کوتاه :