مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی اثر عوامل موثر بر قصد تعویض برند محلی و جهانی

ارشد: بررسی اثر عوامل موثر بر قصد تعویض برند محلی و جهانی


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

 

بررسی اثر عوامل موثر بر قصد تعویض برند محلی و جهانی

نام دانشجو

مریم مهدوی نژاد

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی

استاد راهنمای اول

دکتر محسن نظری

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر محمدعلی شاه حسینی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر طهمورث حسنقلی پوریاسوری

استاد داور دوم

دکتر عزت الله عباسیان

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1397/06/11

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

11

مکان (ساختمان و کلاس)

 

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه با پیدایش و گسترش برندهای متنوع در بازار، قدرت انتخاب مصرف کنندگان بیشتر از گذشته افزایش پیدا کرده است. رقابت از مرزهای یک کشور فراتر رفته، برند‌های جهانی حضور قدرتمند تری در بازار پیدا کرده اند و همواره درصدد تحکیم جایگاه خود در بازار بوده اند. این پدیده باعث کم رنگ‌تر شدن جایگاه برند‌‌های محلی در بازار و تعویض بیشتر به برند‌های جهانی شده است. به همین منظور، در تحقیق ذیل هدف شناسایی، بررسی و اولویت بندی اثر عوامل موثر بر قصد تعویض بین برند جهانی و محلی و تعیین اهمیت هر یک از عوامل از دیدگاه مصرف کنندگان هنگام قصد تعویض از برند جهانی به محلی و بالعکس می‌باشد تا شرکت ها بتوانند استراتژی مناسب و لازم جهت تخصیص بودجه و سرمایه محدود خود جهت ارتقاء برند‌های محلی یا توسعه برند‌های جهانی تدوین کنند. زیراکه نتایج تحقیق نشان داد که هر دو برند از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار هستند. تحقیق ذیل از نوع پیمایشی بوده و دو برند جهانی و محلی مورد نظر تحقیق از طبقه کالا خودرو و به ترتیب برند‌های پژو و ایران خودرو انتخاب شده اند.  جامعه و نمونه آماری تحقیق از تمامی مصرف کنندگانی که تجربه مستقیم یا غیر مستقیم مصرف از این دو برند را در شهر تهران داشته اند تشکیل شده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از دو نرم افزار SPSS و3 Smart-PLS  انجام شده است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که سه عامل تعهد، قیمت و خدمات در قصد تعویض برند بی‌اثر بوده و در قصد تعویض برند از جهانی به محلی به ترتیب عوامل اعتماد، کیفیت، رضایت، نگرش، نفوذ اجتماعی و هزینه های تعویض تاثیر گذارترین بوده اند. از متغیرهای جمعیت شناختی تاثیر درآمد، سن، تجربه و ترجیحات بر قصد تعویض برند و درآمد بر متغیر قیمت موثر نتیجه شد. عامل ملی‌گرایی  نیز به عنوان متغیر مداخله‌گر بر قصد تعویض برند تاثیرگذار حاصل نشد.

 

آدرس کوتاه :