مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بازرگانی: تجربه مشتریان آنلاین در صنعت خرده فروشی(جامعه آماری دیجی کالا و بامیلو)

ارشد- بازرگانی: تجربه مشتریان آنلاین در صنعت خرده فروشی(جامعه آماری دیجی کالا و بامیلو)


عنوان رساله/پایان نامه

تجربه مشتریان آنلاین در صنعت خرده فروشی(جامعه آماری دیجی کالا و بامیلو)

نام دانشجو

امید ایمان زاده اصل

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی

استاد راهنمای اول

دکتر میرا

استاد مشاور اول

دکتر محمدیان

استاد داور اول

دکتر حقیقی

استاد داور دوم

دکتر سید جوادین

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1397/11/28

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

12:30

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

موضوع تجربه مشتریان آنلاین در صنعت خرده فروشی(جامعه مورد مطالعه وب سایت های خرید دیجی کالا و بامیلو)می باشد. که با نمونه 793 تایی از این دو وب سایت انجام شده است.روش جمع آوری داده ها با پرسشنامه می باشد که روایی محتوایی آن توسط اساتید تایید شد و قبل از جمع آوری داده ها نیز پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.روش تجزیه و تحلیل داده ها معادلات ساختاری بود و با نرم افزار plsانجام گردید.این تحقیق دارای 20 فرضیه بود که یک فرضیه آن که تاثیر حضور از راه دور بر تجربه شناختی بود رد شد و بقیه فرضیه ها تایید گردید.محدودیتهای این تحقیق مربوط به جمع اوری داده ها می باشد.

 

آدرس کوتاه :