مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بازاریابی: بررسی اعتماد کاربران به واقعیت مجازی و تاثیر آن بر قصد خرید تور های گردشگری(مورد مطالعه آژانسهای مسافرتی)

ارشد- بازاریابی: بررسی اعتماد کاربران به واقعیت مجازی و تاثیر آن بر قصد خرید تور های گردشگری(مورد مطالعه آژانسهای مسافرتی)


دانشجو  سکینه شیرمردی  کارشناسی ارشد  -  بازاریابی گردشگری
اساتید راهنما  دکتر ابوالقاسم میرا      
اساتید مشاور  دکتر محسن نظری      
اساتید داور  دکتر طهمورث حسنقلی پور  دکتر خوشکام    
زمان و مکان  سه شنبه- 1397/11/23  ساعت 10 صبح  
چکیده

امروزه با بهره گیری از فضای اینترنت و بـه وجـود آمـدن گردشـگری الکترونیکـی، فنـاوری اطلاعات و ارتباطات یکی از عناصر اساسی گردشگری به شمار میرود و کارایی این صـنعت را افزایش داده است. به منظورایجاد اعتماد وافزایش خرید تورهای گردشگری،برخی از شرکتهای مسافرتی آنلاین اقدام به راه اندازی تور مجازی  در وب سایتهای خودکرده اند.تور مجازی ، حضور در سرزمین دیجیتالی وب و مشاهده داده های صوتی ، متنی و تصویری از دنیای فیزیکی است که امکان سفرهای مجازی و غیرواقعی را برای کاربرانی که قصد مراجعه به این اماکن را دارند ، فراهم می کند.توسـعه تور مجازی و دادن اعتمـاد به کاربران برای خرید در دنیای واقعی برای وبسایتهای عرضه کنندگان بخش گردشگری میتواند یک مزیت رقابتی بـرای آژانـسهـای مسافرتی که به صورت آنلاین خدمات خود را عرضه مینمایند، قلمداد شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اعتماد کاربران به تور مجازی وتاثیر آن بر قصد خرید تورهای گردشگری می باشد. متغیرهای این تحقیق بر سه نوع است:1.وابسته: قصد خرید،2. مستقل: آسان بودن ، مفید بودن و سرگرم کننده بودن استفاده از تور مجازی 3. میانجی:اعتماد ونگرش. روش این پژوهش بر حسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده¬ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مردم شهر تهران  واز روش نمونه  گیری دردسترس استفاده شد. برای اندازه گیری حجم نمونه از فرمول کوکران، که تعداد نمونه  384نفر می باشد استفاده شد. برای گردآوری داده¬ها از پرسشنامه حضوری والکترونیکی استفاده می¬شود و تحلیل داده¬ها با استفاده ازمدل معادلات ساختاری ونرم افزار smartPLS انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که سهولت،سودمندی و سرگرم کننده بودن تور مجازی بر نگرش کاربران تاثیر مثبتی دارد که باعث ایجاد اعتماد آنها به محصول یا تور گردشگری می شود در نهایت بر قصد خرید آنها اثر مثبتمی گذارد.

آدرس کوتاه :