مشروح خبر یا مطلب:

آدوسی- حسین

آدوسی- حسین


{name=name, data=حسین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  رییس اداره آموزش دانشکده مدیریت
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117734 و 88008969
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 6