مشروح خبر یا مطلب:

آدوسی- حسین

آدوسی- حسین


 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  کارشناس تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  کارشناس ارشد- امور مالی
 تلفن:  61117643
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی - اتاق 5