- سه‌شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۸

آموزش - مقطع کارشناسی

عنوان تعداد مشاهده تاریخ انتشار
فرم درخواست حذف اضطراری یک درس 15784 ۱۳۹۷/۰۶/۵
فرم درخواست تکدرس ترم آخر ( معرفی به استاد ) 15813 ۱۳۹۷/۰۶/۵
فرم ثبت مشخصات فردی 15831 ۱۳۹۷/۰۶/۵
فرم کارآموزی 15820 ۱۳۹۷/۰۶/۵
فرم گواهی بیماری 15789 ۱۳۹۷/۰۶/۵
فرم مرخصی تحصیلی 15788 ۱۳۹۷/۰۶/۵
فرم تسویه حساب دانشجوی انتقال دائم 15776 ۱۳۹۷/۰۶/۵
فرم درخواست انتقال به صورت میهمان 15785 ۱۳۹۷/۰۶/۵
فرم درخواست انتقال دائم - انتقال دائم توام با تغییر رشته 15793 ۱۳۹۷/۰۶/۵
فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل-اخراج آموزشی- اخراج انضباطی 15799 ۱۳۹۷/۰۶/۵
نمایش 1 - 10 از 11 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2

مراحل فارغ التحصیلی

مراحل فارغ التحصیلیدروس تخصصی مشترک نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 1395

دروس تخصصی مشترک نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 1395ﻟﯿﺴﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای 94 ﺑﻌﺪ

ﻟﯿﺴﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای 94 ﺑﻌﺪﻟﯿﺴﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دولتی ﺑﺮای 94 ﺑﻌﺪ

ﻟﯿﺴﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دولتی ﺑﺮای 94 ﺑﻌﺪﻟﯿﺴﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ بازرگانیﺑﺮای 94 ﺑﻌﺪ

ﻟﯿﺴﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ بازرگانیﺑﺮای 94 ﺑﻌﺪفهرست درسهای مدیریت مالی (برنامه هفت ترم)

فهرست درسهای مدیریت مالی (برنامه هفت ترم)فهرست درسهای مدیریت صنعتی (برنامه هفت ترم)

فهرست درسهای مدیریت صنعتی (برنامه هفت ترم)فهرست درسهای مدیریت بازرگانی (برنامه هفت ترم)

فهرست درسهای مدیریت بازرگانی (برنامه هفت ترم)فهرست درسهای مدیریت دولتی (برنامه هفت ترم)

فهرست درسهای مدیریت دولتی (برنامه هفت ترم)فهرست درسهای حسابداری (برنامه هفت ترم)

فهرست درسهای حسابداری (برنامه هفت ترم)