معاونت پژوهشی و فناوری

خواجه‌ئیان- داتیس

خواجه‌ئیان- داتیس


 نام خانوادگی:  خواجه‌ئیان
 نام:  داتیس
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  khajeheian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


دفتر معاونت پژوهشی

رجال- احمد

رجال- احمد


 نام خانوادگی:  رجال
 نام:  احمد
 سمت:  مسؤول دفتر معاون پژوهش و فناوری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
 تلفن:  61117703
 ایمیل:  ahmadrejal69@gmail.com
 اتاق:  ساختمان مرکز نوآوری- طبقه همکف- سایت ارشد