معاونت پژوهشی و فناوری

روحانی- سعید

روحانی- سعید


 نام خانوادگی:  روحانی
 نام:  سعید
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  srouhani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


دفتر معاونت پژوهشی

صفابخش- خسرو

صفابخش- خسرو


 نام خانوادگی:  صفابخش
 نام:  خسرو
 سمت:  مسؤول دفتر معاون اجرایی و معاون پژوهشی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  kh_safabakhsh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- دفتر معاونت اداری و مالی