کد 01- گروه حسابداری

عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
1- کارشناسی: برنامه هفت ترم ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 19656
2- کارشناسی ارشد: رشته حسابداری ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 398
2- کارشناسی ارشد: رشته حسابرسی ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 243
4- مقطع دکتری: رشته حسابداری ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 278

کد03- گروه مدیریت بازرگانی

عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
1-کارشناسی: ﺑﺮای ورودی سال 98 و قبل ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 20043
1-کارشناسی: ﺑﺮای ورودی سال 99 به ﺑﻌﺪ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 19775
2-کارشناسی ارشد: رشته MBA- مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 317
2-کارشناسی ارشد: رشته بازیابی جهانگردی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 235
2-کارشناسی ارشد: رشته بازاریابی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 437
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت استراتژیک ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 399
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت رسانه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 272
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت کسب و کار (گرایش استراتژی) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 415
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت کسب و کار (گرایش بازاریابی) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 376
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت کسب و کار (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 262
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت کسب و کار (گرایش زنجیره تامین) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 255
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت منابع انسانی (گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 323
3-کارشناسی ارشد مجازی: رشته بازاریابی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 241
3-کارشناسی ارشد مجازی: رشته بازرگانی بین‌المللی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 327
3-کارشناسی ارشد مجازی: رشته مدیریت کسب و کار (گرایش استراتژی) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 273
4-مقطع دکتری: رشته رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 264
4-مقطع دکتری: رشته مدیریت بازاریابی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 304
4-مقطع دکتری: رشته مدیریت راهبردی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 338
4-مقطع دکتری: رشته مدیریت رسانه‌ای ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 213
4-مقطع دکتری: رشته مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 296

کد 09- گروه مدیریت فناوری اطلاعات

کد 19- گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی