کد 01- گروه حسابداری

عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
1- کارشناسی: برنامه هفت ترم ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 19429
2- کارشناسی ارشد: رشته حسابداری ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 171
2- کارشناسی ارشد: رشته حسابرسی ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 152
4- مقطع دکتری: رشته حسابداری ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 175

کد03- گروه مدیریت بازرگانی

عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
1-کارشناسی: ﺑﺮای ورودی سال 98 و قبل ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 19915
1-کارشناسی: ﺑﺮای ورودی سال 99 به ﺑﻌﺪ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 19541
2-کارشناسی ارشد: رشته MBA- مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 149
2-کارشناسی ارشد: رشته بازیابی جهانگردی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 112
2-کارشناسی ارشد: رشته بازاریابی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 237
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت استراتژیک ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 180
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت رسانه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 144
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت کسب و کار (گرایش استراتژی) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 198
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت کسب و کار (گرایش بازاریابی) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 182
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت کسب و کار (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 123
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت کسب و کار (گرایش زنجیره تامین) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 120
2-کارشناسی ارشد: رشته مدیریت منابع انسانی (گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 120
3-کارشناسی ارشد مجازی: رشته بازاریابی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 112
3-کارشناسی ارشد مجازی: رشته بازرگانی بین‌المللی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 137
3-کارشناسی ارشد مجازی: رشته مدیریت کسب و کار (گرایش استراتژی) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 119
4-مقطع دکتری: رشته رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 132
4-مقطع دکتری: رشته مدیریت بازاریابی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 162
4-مقطع دکتری: رشته مدیریت راهبردی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 199
4-مقطع دکتری: رشته مدیریت رسانه‌ای ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 104
4-مقطع دکتری: رشته مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 154

کد 09- گروه مدیریت فناوری اطلاعات

کد 19- گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی