مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

1399/07/19 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: سوده دوروش

1399/07/19 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: سوده دوروش


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/07/19
از ساعت: 08:00
تا ساعت: 10:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: سوده دوروش
شماره دانشجویی: 430992023
 
استاد راهنما: دکتر بابک سهرابی
 
استاد مشاور:
دکتر حمید رضا یزدانی, دکتر محمد جواد ارشادی
 
استاد داور:
دکتر سعید روحانی, دکتر محمد رحیم اسفیدانی, دکتر داتیس خواجه‌ئیان, دکتر علی رجب زاده
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

ارائه چارچوبی جهت طراحی فرایند سفارشی مدیریت کیفیت داده

مطالعه موردی: داده های رسانه  اجتماعی

 
چکیده:
امروزه سازمانها از داده ها نه تنها برای اداره و مدیریت فرایندهای کسب و کارشان استفاده می کنند بلکه از داده‌ها برای دستیابی به نوآوری و تمایز نیز بهره می‌جویند؛ بنابراین، به کار گرفتن برنامه ای که شامل فرایندهایی برای اندازه‌گیری، ارزیابی و ارتقاء کیفیت پایین داده ها باشد بسیار ارزشمند است. تاکنون متدولوژی های متعددی برای توانمندسازی سازمان ها در ارزیابی و ارتقا سطح کیفیت دادههایشان پیشنهاد شده است. با این وجود سازمانها نیازمندی های متفاوتی در مدیریت کیفیت داده ها دارند. به همین دلیل ممکن است سازمانها مجبور به استفاده از یکی از متدولوژی های موجود کیفیت داده شوند که با نیازها و وضعیت فعلی شان سازگار نباشد. لذا در پژوهش حاضر چارچوبی جهت طراحی فرایند سفارشی مدیریت کیفیت داده ارائه شده است. رویکرد کلی به کار گرفته‌شده در این پژوهش روش تحقیق علم طراحی است که در ذیل آن از فراترکیب، جهت توسعه ی چارچوب استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از مرور نظام مند و روش فراترکیب، ضمن در نظر داشتن دیدگاه سیستمی، ورودی ها، فعالیت ها و خروجی های 27 متدولوژی کیفیت داده استخراج گردیدند. همچنین در طی انجام فراترکیب، ترتیب و وابستگی بین فعالیت های کیفیت داده در هر متدولوژی تعیین گردید. در ادامه با استفاده از خروجی مرحله قبل متافرایند مدیریت کیفیت داده طراحی و فرایندی شامل چهار گام برای طراحی فرایند سفارشی مدیریت کیفیت داده ارائه گردید. چارچوب ارائه‌شده پس از تأیید توسط خبرگان حوزه  کیفیت داده، در مرحله ی ارزیابی از روش تحقیق علم طراحی در یک مطالعه ی که سازمان سهم تو به منظور مدیریت کیفیت داده های رسانه ی اجتماعی انجام شده است مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از دستاوردهای حاصل، اصلاح گردید.
 
 
 
آدرس کوتاه :