مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

1399/06/22 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 15:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سید صادق عبداللهی

1399/06/22 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 15:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سید صادق عبداللهی


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/06/22
از ساعت: 14:00
تا ساعت: 15:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو (آقای/خانم): سید صادق عبداللهی
شماره دانشجویی: 430596068
 
استاد راهنما: دکتر مهناز حسین زاده
 
استاد مشاور: دکتر بیتا مشایخی
 
استاد داور:
دکتر جلیل حیدری دهویی, دکتر سید مجتبی سجادی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده

 

عنوان:

طراحی مدل فساد نظام بانکی ایران با استفاده از رویکرد پویاشناسی سیستم

 
چکیده:
از نهادهای اقتصادی مهم که از اعتبار و قدرت‌ نسبتاً بالایی برخوردار هستند، بانک¬ها هستند و عملیات بانکی بسیار مستعد فساد می‌باشد. مبارزه با فساد در بخش مالی، دغدغه اصلی قانونگذاران بخش مالی، بانک‌های مرکزی و سازمان‌های اجراکننده قوانین است. هدف اصلی پژوهش حاضر مدلسازی فساد مالی در نظام بانکی و راهکارهای مبارزه و کنترل آن با استفاده از رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها است. بدین‌منظور، پس از انجام مراحل پژوهش راهکارهای مبارزه با فساد نظام بانکی در سه دسته شناسایی شده‌اند.برترین سیاست اعمال ترکیبی همزمان هر سه دسته راهکار است.
 
 
آدرس کوتاه :