مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

ملکی- امیرحسین

ملکی- امیرحسین


{name=name, data=امیرحسین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  ملکی
 نام:  امیرحسین
 سمت:  کارشناس کتابدار
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش شناسی
 تلفن:  61117715
 ایمیل:  ahmaleki@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- بخش اداری- خدمات پشتیبانی و فنی
آدرس کوتاه :