مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

فرآیند شماره ۹: فرآیند تسویه حساب دانشجوی بورسیه

فرآیند شماره ۹: فرآیند تسویه حساب دانشجوی بورسیه


۱. کارشناس تصویر حکم بورس دانشجو را از پرونده به دانشجو ارائه داده و به حسابداری ارجاع می دهد.
( در مورد دانشجویان قدیمی، به دلیل عدم امکان پرداخت الکترونیکی دانشجویان در گذشته، اصل پرونده به منظور بررسی مالی به حسابداری ارسال شود.)
۲. تسویه حساب سازمان بورس دهنده  با حسابداری دانشکده 
۳. مکاتبه  حسابداری دانشکده با دانشگاه و دریافت تاییدیه تسویه سازمان بورس دهنده، ثبت در پرونده الکترونیک دانشجو و اعلام به کارشناس آموزش
۳‌. اعلام به دانشجو برای ادامه فرآیند فارغ التحصیلی
 
 
 
آدرس کوتاه :