مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

دکتری: ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تاکید بر رویکرد پویایی های سیستمی

دکتری: ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تاکید بر رویکرد پویایی های سیستمی


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تاکید بر رویکرد پویایی های سیستمی

نام دانشجو

داریوش پورسراجیان

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت رفتار سازمانی

استاد راهنمای اول

دکتر محمد سعید تسلیمی

استاد راهنمای دوم

-

استاد راهنمای سوم

-

استاد مشاور اول

دکتر مجتبی امیری

استاد مشاور دوم

دکتر علینقی مشایخی

استاد مشاور سوم

-

استاد داور اول

دکتر غلامعلی طبرسا

استاد داور دوم

دکتر عباس عباسپور

استاد داور سوم

دکتر رحمت ا... قلی پور

استاد داور چهارم

دکتر بی بی مرجان فیاضی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

25/06/98

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

09:00 صبح

مکان (ساختمان و کلاس)

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده رساله/پایان‌نامه

پارک های علم و فناوری نقش مهمی را در شبکه اقتصاد دانش بنیان از طریق مدیریت منابع انسانی و در تعامل با نهادهای مختلف منطقه‌ایی بازی می کنند. لذا تحلیل و طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در پارک های علم و فناوری هم از حیث اهمیت و هم ماهیت تعاملی آن ضروری است. بویژه اینکه بررسی مدل های موجود در ادبیات مدیریت منابع انسانی در پارک های علم و فناوری نشان می دهد که این مدل­ها عمدتاً در سطح یکی از نهادهای موثر در شبکه ارزش پارک های علم و فناوری به این موضوع پرداخته‌اند. بنابراین پژوهش حاضر با توجه به ویژگی کل گرایی و تمرکز رویکرد پویایی های سیستمی بر تعامل بین اجزای سیستم بعنوان روش تحقیق، درصدد تبیین مدل تعاملی مذکور برآمده است. این مدل از طریق برگزاری 15 جلسه مدلسازی گروهی با ذینفعان مسئله به طراحی، تست و نهایتا شناسایی و شبیه سازی راهکارهای مختلف ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که تمرکز بر ایجاد انگیزه و ارتقا کیفیت نیروی انسانی ستادی به شکل توامان، میرایی حمایت های پارک از شرکت های فناور مستقر و توسعه ارتباطات بویژه از جهت توسعه جریان انتقال فناوری، ایجاد بازار، تبادل فکری و انسانی بیشترین نقش را در بهره وری الگوی مورد نظر دارد.

واژگان کلیدی: پارک‌های علم و فناوری، الگوی تعاملی منابع انسانی، شبکه ارزش، رویکرد پویایی‌های سیستمی، مدلسازی گروهی.

 

 

آدرس کوتاه :