مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

دکترا- حسابداری: نوع شناسی چارچوب های سیر تکامل حسابداری از قرن 15 تا 19(دوران گذار) دراندیشه مفسران تئوری مارکس

دکترا- حسابداری: نوع شناسی چارچوب های سیر تکامل حسابداری از قرن 15 تا 19(دوران گذار) دراندیشه مفسران تئوری مارکس


 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

نوع شناسی چارچوب های سیر تکامل حسابداری از قرن 15 تا 19(دوران گذار) دراندیشه مفسران تئوری مارکس

نام دانشجو

شکوه شعبانی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

حسابداری

استاد راهنمای اول

دکتر کاوه مهرانی

استاد مشاور اول

دکتر غلامرضا کرمی

استاد مشاور دوم

دکتر قنبرعلی رجبلو

استاد داور اول

دکتر جواد رضازاده

استاد داور دوم

دکتر مجتبی امیری

استاد داور سوم

دکتر امیر مانیان

استاد داور چهارم

دکتر بیتا مشایخی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

06/12/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

9

مکان (ساختمان و کلاس)

سالن شماره 2 ساختمان الغدیر

چکیده رساله/پایان‌نامه

مدت زمانی است که نیاز به تغییر حوزه مطالعات حسابداری از دیدگاه سنتی اثباتیِ متمرکز بر جنبه های تکنیکی و کارایی به سمت دیدگاهی که ویژگی های حسابداری را به عنوان یک پدیده اجتماعی و سیاسی بررسی کند،احساس شده است.در این حوزه جدید محققان به دنبال بررسی نقش حسابداری در یک فرایند سیاسی و اجتماعی که شکل دهنده بافت سازمانی و اجتماعی آن است، می باشند.

یکی از بخش های مهم در این حوزه، مطالعه تاریخ است و گروهی از محققان به بررسی تاریخ حسابداری براساس دیدگاه مارکس پرداخته اند.

در این راستا محققان در مطالعات بین رشته ای کوشیده اند بر پایه تئوری مارکس، سیر تکامل حسابداری از قرن 15 تا 19 را مورد مطالعه قرار دهند. در این بررسی ها اثر متقابل حسابداری و به طور خاص ظهور حسابداری دوطرفه و انتقال از عصر فئودالی به عصرسرمایه داری محور مطالعات بوده است.

نوعی تعدد در قضاوت این متفکرین به چشم می خورد که موجب بروز چارچوب های تحلیلی متنوعی در این عرصه شده است.چارچوب های ارائه شده در نظریات متفکرین فوق قابل نوع شناسی و دسته بندی است.

 علی رغم این تغییرات مطالعاتی در سطح بین المللی، در ایران مطالعات بسیار محدودی در این حوزه جدید انجام شده است ،بنابراین با توجه به حرکت در جهت مطالعه حسابداری به عنوان یک پدیده اجتماعی-سیاسی ،پژوهش حاضر قصد دارد به نوع شناسی چارچوب های سیرتکامل حسابداری از دیدگاه مفسران تئوری مارکس بپردازد.

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعات تطبیقی به نوع شناسی نظریات این متفکران پرداخته است و در نهایت 6 نوع مختلف بر اساس مقالات و کتب بررسی شده شناسایی گردیده است.

 

 

آدرس کوتاه :