مشروح خبر یا مطلب:

داستانی- معصومه

داستانی- معصومه


{name=name, data=معصومه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  داستانی
 نام:  معصومه
 سمت:  کارشناس آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار - و دفتر ارتباط با صنعت
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- تکنولوژی آموزشی
 تلفن:  61117612
 ایمیل:  dastani1485@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم- مرکز پژوهشهای کاربردی