مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانشجویان مدیریت رسانه از منیتورینگ صداوسیما و برگزاری کارگاه مدیریت تصویر

بازدید دانشجویان مدیریت رسانه از منیتورینگ صداوسیما و برگزاری کارگاه مدیریت تصویر


بازدید دانشجویان مدیریت رسانه از منیتورینگ صداوسیما و برگزاری کارگاه مدیریت تصویر

آدرس کوتاه :