مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

ارشد- مطالعات آرشیو: تحلیل ملزومات ایجاد آرشیو شخصی برای هنرمندان شهر تهران

ارشد- مطالعات آرشیو: تحلیل ملزومات ایجاد آرشیو شخصی برای هنرمندان شهر تهران


دانشجو  سمانه بیرجند  کارشناسی ارشد  -  مطالعات آرشیو
اساتید راهنما  دکتر علیرضا نوروزی      
اساتید مشاور  دکتر مریم ناخدا      
اساتید داور  دکتر خندان  دکتر پاکدامن    
زمان و مکان  چهارشنبه 1397/11/17  ساعت ساعت 15  ساختمان امام رضا- کلاس 301
چکیده
آدرس کوتاه :