مدیر گروه حسابداری

دانشیار
شماره تماس : 61117623
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 526
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت دولتی

شماره تماس : 61117605
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 62
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

شماره تماس : 88003575
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه

استاد
شماره تماس : 61117621
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 54
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات

change-logo
استاد
شماره تماس : 61117619
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 513
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت صنعتی

شماره تماس : 61117653
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 39
پست الکترونیکی

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس : 61117713
اتاق
پست الکترونیکی