رئیس آموزش (مقطع کارشناسی) رئیس آموزش (مقطع کارشناسی)

مالکی- محمدباقر

{name=name, data=محمدباقر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مالکی
 نام:  محمدباقر
 سمت:  مسؤول اداره آموزش (مقطع کارشناسی)
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117631
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت راست- همکف- انتهای راهرو - اداره آموزش

همکاران آموزش (کارشناسی) همکاران آموزش (کارشناسی)

غفاری- جواد

{name=name, data=جواد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  غفاری
 نام:  جواد
 سمت:  کارشناس مقطع کارشناسی (دولتی + حسابداری + صنعتی)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117717
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت راست- همکف- انتهای راهرو - اداره آموزش

کلانتری- مسلم

{name=name, data=مسلم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کلانتری
 نام:  مسلم
 سمت:  کارشناس مقطع کارشناسی (دولتی + حسابداری + صنعتی)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117768
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت راست- همکف- انتهای راهرو - اداره آموزش