- جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

کارکنان بخش پشتیبانی آموزشی

بازه ارزشیابی اساتید تمدید گردید
بازه ارزشیابی اساتید تمدید گردید
از آنجا که پاره‌ای خدمات به دانشجویان منوط به ارزشیابی اساتید است ....
کلیه مقاطع آموزشی- حذف اضطراری، ارزشیابی و کنترل نهایی
کلیه مقاطع آموزشی- حذف اضطراری، ارزشیابی و کنترل نهایی
نمایش 11 - 13 از 13 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2