معاونت اجرایی و دانشجویی

کرمی- غلامرضا

کرمی- غلامرضا


 نام خانوادگی:  کرمی
 نام:  غلامرضا
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون اجرایی و دانشجویی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  ghkarami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


مسؤول دفتر معاونین اجرایی و پژوهشی

 نام خانوادگی:  صفابخش
 نام:  خسرو
 سمت:  مسؤول دفتر معاون اجرایی و معاون پژوهشی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  kh_safabakhsh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- دفتر معاونت اداری و مالی