اعضای هیات علمی

« بازگشت

نظریه های سازمان و مدیریت-دیدگاه استراتژیک

نام درس نظریه های سازمان و مدیریت-دیدگاه استراتژیک
کد درس 4311021
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز