اعضای هیات علمی

« بازگشت

مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی

نام درس مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی
کد درس 4302278
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز