اعضای هیات علمی

« بازگشت

راهبردهای مدیریت منابع انسانی

نام درس راهبردهای مدیریت منابع انسانی
کد درس 4302277
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز