اعضای هیات علمی

« بازگشت

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی

نام درس ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی
کد درس 4302276
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز