اعضای هیات علمی

« بازگشت

فرآیند خط مشی گذاری

نام درس فرآیند خط مشی گذاری
کد درس 4302221
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز