اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

نام درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
کد درس 4302190
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز