اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدل سازی ریاضی

نام درس مدل سازی ریاضی
کد درس 4305303
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز