اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدل سازی کمی در مدیریت

نام درس مدل سازی کمی در مدیریت
کد درس 4305019
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز