اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدل سازی ریاضی

نام درس مدل سازی ریاضی
کد درس 4303238
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز