مشروح خبر یا مطلب:

7- اگر کلاس در خارج از ایلرن برگزار شود چگونه باید تشکیل کلاس ثبت گردد؟

7- اگر کلاس در خارج از ایلرن برگزار شود چگونه باید تشکیل کلاس ثبت گردد؟


ملاک برگزاری کلاس سامانه ایلرن می باشد اساتیدی که کلاس را در سامانه های مجازی دیگر برگزار می‌کنند بایستی فایل کلاس های برگزار شده را در سامانه ایلرن بارگذاری نمایند.
 
 
 
آدرس کوتاه :