مشروح خبر یا مطلب:

6- چگونه کلاس درس ضبط می گردد؟

6- چگونه کلاس درس ضبط می گردد؟


استاد می تواند از طریق گزینه meeting و سپس record meeting کلاس را ضبط نماید تا فایل ضبط شده در سایت بارگذاری گردد و دانشجویان بتوانند در روزهای بعد با مراجعه به سامانه ایلرن آن را مشاهده نمایند. بدیهی است در صورت عدم ضبط کلاس هیچ فایلی از کلاس برگزار شده در سامانه بارگذاری نخواهد.
 
آدرس کوتاه :