مشروح خبر یا مطلب:

5- معافیت تحصیلی

5- معافیت تحصیلی


فیلم راهنمای ذیل را ملاحظه نمایید. (دو فیلم)

و پس از تکمیل و ارسال موفقیت‌آمیز درخواست، کد ملی خود را به آدرس ایمیل adousi@ut.ac.ir اعلام نمایید.

 

 

فیلم 1: راهنمای مشمول

 

 

فیلم2: راهنمای عمومی کاربران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :