مشروح خبر یا مطلب:

5- آیا به غیر از دانشجو و اساتید، سایر اشخاص نیز می‌توانند وارد اتاق دفاعیه شوند؟

5- آیا به غیر از دانشجو و اساتید، سایر اشخاص نیز می‌توانند وارد اتاق دفاعیه شوند؟


بله،

چنانچه شما مایل باشید، می‌توانید لینک اتاق دفاعیه را در اختیار دیگران (سایر دانشجویان، دوستان، بستگان) قرار دهید و ایشان نیز می‌توانند در دفاعیه شما شرکت کنند و برای تعداد شرکت کنندگان محدودیتی وجود ندارد.

آدرس کوتاه :